තමන්ට ගැළපෙන නිවැරදි ඩෙනිම තෝරාගනිමු

ඩෙනිම කියන්නෙ අද කාලෙ අපේ කොල්ලන්ට නැතුවම බැරි යන යන හැම තැනම ඇඳගෙන යන ඇඳුමක්. හැබැයි ගොඩක් අය තමුන්ට ගැළපෙන නිවැරදි ඩෙනිම තෝරගන්න දන්නෙ

Read more